یک عینکی مینویسد

هفدهم مرداد یک هزار و سیصد و نود و هفت:

دیروز توی تلویزیون مجری داشت میگفت فردا روز خبرنگار ِ. و من به اولین کسی که فکر کردم مهربان ترین ثریا زندگیم بود. روزت مبارک بانوچه بزرگ :)


عینکی عینکی